Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Bolivia lagfäster Moder Jords rättigheter

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia står i färd med att anta en lag som garanterar en rad rättigheter för Moder Jord och som innebär inrättande av en ombudsman för Moder Jord som ska se till att lagen efterlevs. Det här är första gången som ett land genom lagstiftning slår fast att Moder Jord är ett levande subjekt med en rad rättigheter.

Lagförslaget definierar Moder Jord som helig och ”ett dynamiskt levande system sammansatt av ett odelbart samhälle av alla sammanhängande, ömsesidigt beroende och komplementära livssystem och levande varelser, som delar ett gemensamt öde”. Moder Jord omfattar alltså allt som är naturen och finns i naturen, från mikroorganismer till klimatologiska och geologiska processer. Alla dessa varelser och processer omfattas av rättigheterna i lagförslaget.

Innan dessa rättigheter definieras går lagtexten igenom de sex bindande principerna i lagen (jag bygger min tolkning av lagtexten på en inofficiell engelsk översättning som gjorts inom Wild Law UK och som finns i sin helhet här ).

1. Harmoni. Alla mänskliga aktiviteter måste ske i dynamisk balans med Moder Jords inneboende kretslopp och processer.

2. Det gemensamma goda. Samhällets intressen tar överhanden i alla mänskliga aktiviteter inom ramarna för Moder Jords rättigheter. Utövandet av individuella rättigheter begränsas av de kollektiva rättigheterna hos Moder Jords livssystem. Rättighetstvister måste lösas på sätt som inte oåterkalleligt påverkar de levande systemens möjlighet att fungera.

3. Garantier för Moder Jords förnyelse. Staten och samhället måste garantera de nödvändiga villkoren så att Moder Jords levande system kan absorbera skador, anpassa sig till förändringar och förnyas utan att deras struktur och funktioner påverkas på något påtagligt sätt.

4. Respekt och försvar för Moder Jords rättigheter. Staten och alla individer och kollektiv av människor måste respektera, skydda och garantera Moder Jords rättigheter för nuvarande och framtida generationers välbefinnande.

5. Moder Jord och hennes livssystem och processer kan inte göras till varor eller ingå i någons privata egendom.

6.  Interkulturalitet. Utövandet av Moder Jords rättigheter förutsätter dialog mellan en mångfald av uppfattningar, värden, kunskaper, förståelse, praktiker, färdigheter, vetenskap och teknologi från alla kulturer i världen som försöker leva i harmoni med naturen.

Sedan räknas sju rättigheter för Moder Jord upp:

1. Rätten till liv. Det är rätten att vidmakthålla integriteten i de levande systemen och de naturliga processer som upprätthåller dem likaväl som förmågan till och förutsättningarna för förnyelse.

2. Rätten till mångfald. Det är rätten att bevara skillnad och mångfald hos de varelser som utgör Moder Jord utan att de förändras genetiskt eller får sin struktur artificiellt modifierad på ett sätt som skulle hota dess existens, funktion och framtida möjligheter.

3. Rätten till vatten. Det är rätten att bevara funktionsförmågan hos vattnets kretslopp, garantera den kvantitet och kvalitet hos vattnet som är nödvändig för att underhålla de levande systemen och skydda dem mot föroreningar, allt för att möjliggöra reproduktionen av Moder Jords liv och av alla dess delar.

4. Rätten till ren luft. Det är rätten att bevara kvaliteten och sammansättningen hos luften så att den kan underhålla de levande systemen och det är rätten att skydda luften från föroreningar, allt för att möjliggöra reproduktionen av Moder Jords liv och av alla dess delar.

5. Rätten till balans. Det är rätten att underhålla eller återställa de inbördes sambanden, det ömsesidiga beroendet, komplementariteten och funktionaliteten hos Moder Jords beståndsdelar på ett balanserat sätt så att deras livscykler och reproduktionen av deras livsprocesser kan fortsätta.

6. Rätten till återställande. Det är rätten att återställa de levande system som har påverkats, direkt eller indirekt, av mänskliga aktiviteter.

7. Rätten att leva utan föroreningar. Det är rätten att skydda Moder Jord från förorening av hennes beståndsdelar och från giftigt och radioaktivt avfall som har skapats av mänskliga aktiviteter.

Lagen fastställer därefter en rad skyldigheter för den bolivianska staten, samhället och folket för att skydda och respektera Moder Jords rättigheter. Det gäller t ex att förhindra att arter utrotas, att utveckla balanserade sätt att producera och konsumera för att tillfredsställa behovet hos Bolivias folk att ”leva väl” samtidigt som Moder Jords balans bevaras. Moder Jords intressen måste också försvaras i olika internationella sammanhang, t ex genom att utveckla förnybara energikällor och eliminera alla massförstörelsevapen som kärnvapen och kemiska och biologiska vapen.

För den brittiska tidningen The Guardian beskriver Bolivias vicepresident Alvaro Garcia Linera den nya lagen:

-Den skapar världshistoria. Jorden är moder till alla. Den nya lagen upprättar ett nytt förhållande mellan människan och naturen vars harmoni måste bevaras som en garanti för dess förnyelse.

Utrikesminister David Choquehuanca säger till tidningen:

-Våra far- och morföräldrar lärde oss att vi tillhör en stor familj av växter och djur. Vi tror att allt på planeten är delar av en stor familj. Vi urfolk kan bidra till att lösa energikrisen, klimatkrisen, matkrisen och den finansiella krisen med våra värderingar.

Det ska bli spännande att se hur Bolivia i praktisk handling kommer att balansera den nya lagen mot intressena hos såväl inhemska som utländska företag och finansintressen och krav från den egna befolkningen om att komma ur den materiella fattigdomen. President Evo Morales och hans regering har tagit ett viktigt steg på vägen mot ett mänskligt samhälle i balans med Moder Jord. Bolivia är ett föredöme för den övriga världen.

Jörgen I Eriksson, april 2011

 

                                                                                                              Tillbaka