Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser

  Tankar

  Kontakt

  Min blogg

 

Om norrshaman

IMG_5067

 

Inom ramen för norrshaman kommer jag att skriva, översätta och ge ut texter som ökar insikten i världen och i det fördolda. Det innebär att med hjälp av ett shamanskt tänkande tolka och förklara världen. Förutom böcker och kompendier arbetar jag med kurser och föredrag om shamansk runmagi, nordisk, samisk och indiansk andlighet, urfolkens kamp och rättigheter, kritik av det kapitalistiska produktionssättet, globalisering och politik i det 21:a århundradet.

Med mina kurser i shamanism vill jag fungera som inspiratör för individer som vill utbilda sig i olika aspekter av shamanism – framför allt den nordiska traditionen med betoning på runmagi – och hitta fram till ett eget sätt att verka för balans med Moder Jord och Det stora kosmiska kretsloppet. Många av mina kursmoment genomförs utomhus i direkt samverkan och samtal med landskapet och alla dess synliga och osynliga invånare.

Shamanismen har definierats som en förteknologisk basläkekonst för livets alla krisskeden och en läkeprocess för tanke, kropp och själ. Ordet shaman kommer ursprungligen från tungusiskan och betyder helt enkelt den som vet. Shamanen är en person som vet eller ser sådant som de flesta övriga människor normalt inte kan. Den här sortens läkare/problemlösare har funnits i de flesta kulturer världen över och ännu idag finns det levande shamanska traditioner i indianska kulturer i Nord- och Sydamerika, bland inuiter, samer och andra arktiska folk, i Sibirien, Korea, Tibet och bland aboriginerna i Australien för att nämna några.

Det som kännetecknar en shaman är att hen utifrån sina insikter i det fördolda kan bidra till att återställa och bevara balanser – inom och mellan människor och mellan människor och de andliga dimensionerna. Traditionellt har uppgifterna bestått i att bota sjukdomar, påverka väder och vind, spåra upp villebråd, lösa allehanda viktiga problem, både för individerna i det egna samfundet och för samfundet som helhet. Shamanen fungerar som en medlare mellan de andliga dimensionerna och den ordinära världen, som en länk mellan det fördolda och människorna.

Shamanen är den som lagar medicin för att rätta till obalanser – inom människan och mellan människan och landskapet så att människan kan vandra i skönhet. Shamanen är en kreativ medaktör i världen.

För att shamanen ska kunna fylla sin funktion måste hen vara i samstämning med landskapet, Det stora kretsloppet och den kosmiska matrisen, Oändlighetens aktiva sida. En rad olika metoder finns för att åstadkomma denna samstämning, såsom utesittning, landskapsgång, ceremonier, runor, extas, själsresor och kontemplation. Ett shamanskt signum är trancen där shamanen med hjälpmedel som runor, trumma, dans, fasta, sång/jojk eller växthjälpare rör sig in i ett förändrat medvetandetillstånd och blir mottaglig för information som annars är fördold. Ett starkt inslag i den nordiska shamanska tradition som jag representerar är runorna och runmagin. När runorna kombineras med andra traditionella shamanska metoder kan den största kraft och visdom utvinnas.

Shamanismen är en livssyn, ett sätt att tänka och vara som har en djupt andlig dimension men den är ingen religion. Snarare har shamaner ofta hamnat i konflikt med centraliserade religioner eftersom den shamanska vägen så renodlat bygger på individuella upplevelser och erfarenheter och inte på doktriner. Inom shamanismen finns inga centrala auktoriteter som bestämmer om inriktning och utövande. Den enda som kan certifiera en shaman är Moder Jord eftersom shamanism är kunskap av Moder Jord, för Moder Jord. Shamanismens kunskaper är tillgängliga för alla som vill och därför är den också en sant demokratisk andlig väg.

Avsikten med norrshaman är att förhålla sig på ett kreativt sätt till de shamanska traditionerna - framför allt de traditioner som funnits och som finns i vårt närområde. Det handlar om att förnya och utveckla dessa forntida och drömtida kunskaper så att de kan vägleda oss också i det 21:a århundradet. Ett sant shamanskt tänkande är ett dynamiskt tänkande som avspeglar den ständigt föränderliga stora kosmiska dansen och ifrågasätter det globala kapitalistiska produktionssättet samt bidrar till människans frigörelse, till upprättandet av befriade zoner.

Om ni vill ha kontakt med mig beträffande förlaget, kurser eller föredrag ska ni skicka ett meddelande per e-post till norrshaman och uppge kontaktadress eller telefonnummer så hör jag av mig.

 

          Jörgen I Eriksson biografi 

          Vad har en shaman på webben att göra?

                                                                                                                                Till toppen