Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

 Imponerande om sejd

 

 

 

 

Uppsala-arkeologen Neil S Price har i sin drygt 400-sidiga genomgång av sejden gjort en verkligt imponerande bedrift. Titeln är The Viking Way – Religion and War in Late Iron Age Scandinavia (Uppsala 2002). Jag vill poängtera att Price inte är en praktisk utövare av sejd utan denna avhandling är en genomgång av litterära källor och arkeologiska fynd. Den är, som sig bör, väldigt akademisk, men även den som är praktiskt intresserad av den gamla inhemska varianten av shamanism har mycken lärdom att hämta här.

 

Precis som jag själv tidigare har understrukit i flera böcker, bland andra Kosmisk Extas från 1989, kommer Price fram till att sejd-traditionen är en del av en cirkumpolär arktisk shamantradition. Han ser åtskilliga paralleller med den samiska noaidie-traditionen. I avsikt att belysa dessa paralleller gör Price en mycket grundlig genomgång av allt som finns skrivet om sejdarna och noaidierna och jämför deras verksamhet och funktion. Den som läser The Viking Way får därför veta väldigt mycket både om sejdare och noaidier, verksamhet, förmågor, metoder, klädsel och annan utrustning.

 

Rimligen har de nordiska och samiska traditionerna påverkat varandra ömsesidigt. Det förekom inte bara tillfälliga kontakter mellan de båda folken vid handels- och jaktfärder utan också mer permanent samvaro genom bosättning i samma område. Bland annat har arkeologerna funnit att samer har levt så långt söderut som Uppland, vilket framgår av typiskt samiska gravfynd som har gjorts i Vendel och Valsgärde.

 

Price understryker att båda traditionerna måste betraktas som dynamiska med stora regionala skillnader och att de, trots inbördes påverkan, är oberoende traditioner som har existerat sida vid sida som delar av en cirkumpolär tradition.

 

Bland de skillnader som finns mellan det samiska och det nordiska är att det saknas belägg för att sejdarna har använt trumma, medan trumman var ett av den samiska shamanens främsta hjälpmedel. Bland samerna var majoriteten av shamanerna män, åtminstone som företeelsen skildras i de skriftliga källorna, medan förhållandet var det motsatta bland nordborna. Där var det för en man förenat med ergi – en sorts feminisering eller könsöverskridande – att ägna sig åt sejd.

 

En annan skillnad som Price pekar på är synen på landskapet, där han beskriver den nordiska synen som ”transformativ” och den samiska som ”assimilativ”. Nordborna såg på landskapet som något att göra om och utveckla, medan den samiska synen var att människan skulle anpassa sig till landskapet.

 

Det intressantaste med Prices avhandling är kanske hans genomgång av de arkeologiska fynd av stavar som har gjorts i en mängd gravar. På goda grunder tolkar han dessa som sejd-stavar. Det tycks som om sejd-staven var det främsta redskapet bland sejdarna. Dessa stavar finns ju också omtalade på åtskilliga ställen i berättelserna om sejd.  

 

Eftersom Price är akademiker är han väldigt systematisk och gör överskådliga och användbara genomgångar av sejdens olika funktioner, olika andeväsen, storshamanen Odins olika funktioner, Odins alla kända namn (204 stycken!), olika shamanbeteckningar i Norden, olika benämningar på sejdstaven, parallellerna mellan sejdare och arktiska shamaner etc etc. Det mesta väldigt användbart för seriösa shamanelever.

 

Några invändningar måste jag dock göra. En sådan är att de skriftliga källor som Price använder, både när det gäller nordisk och samisk tradition, alla skildrar sejden och noaidietraditionen utifrån. Inga av de skriftliga källorna beskriver själsresor, trance, bot och magi inifrån och därför kan man naturligtvis sätta frågetecken för kvaliteten på dessa beskrivningar. Vad gäller beskrivningen av sejden är det ju framför allt skönlitterära källor som finns att tillgå. Det gäller då att komma ihåg att litteratur är en flik av verkligheten sedd genom ett temperament. De som förde dessa berättelser vidare och slutligen fäste dem på papper hade antagligen en mycket bristfällig förståelse av shamanismen. De nordiska sejdarnas egen syn på det hela är okänd.

 

En annan viktig invändning är vilken sejd Price har studerat och i vilket sammanhang han sätter in den. Titeln The Viking Way anger att han primärt ser sejden som en variant av krigsmagi och han understryker själv att han bara har skildrat en av sejdens funktioner.

 

Om Price i stället hade valt att skildra den sejd som ägnade sig åt det vanliga livet i form av läkekonst, väder- och jaktmagi med mera hade det nog blivit en helt annan bok. Likaså om han hade försökt att skildra sejden inifrån i stället för utifrån. Så även om hans bok är en stor källa till teoretisk kunskap så befinner han sig ändå inte i sejdforskningens frontlinje. Där finns i stället de män och kvinnor som på sejdhjällar runt om i världen praktiskt utforskar sejdens möjligheter. 

 

                                                                                                                           Tillbaka