Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Ingen ska ägna sig åt uranbrytning

 

 

 

 

 

 

 

Tal av Lawrence T Morgan, talman i Navajo Nation Council, vid urfolkens urantoppmöte i Window Rock 1 december 2006.

Det är en ära att vara här på fortsättningen av det som började i Salzburg i Österrike 1992 – en samling som har fört samman människor av olika nationaliteter och bakgrunder i ett gemensamt syfte – att säga nu och för alltid att vi inte längre kommer att tolerera att vårt folk och vårt land förgiftas genom brytning och bearbetning av uran.

Som navajoer har vi alltid vägletts av vissa lagar. 2002 erkände Navajo Nation Council dessa Diné-folkets fundamentala lagar och gjorde Diné Fundamental Law till den vägledande principen för alla lagar i Navajo Nation. (Diné är navajoernas egen beteckning på sig själva. Det betyder helt enkelt människor. Min anmärking.)

Diné Fundamental Law är en av de viktigaste åtgärderna som har genomförts av Navajo Nation Council med hänsyn till vår suveränitet och skyddet av vårt heliga land. Denna fundamentala lag vidmakthåller vår suveränitet och vår kulturs integritet.

Diné Fundamental Law erkänner vårt syfte i livet och rätten till liv, där varje skapad varelse har sin egen design och sina egna lagar, och har rättigheter och friheten att existera. Vi vet att integriteten i ett sådant holistiskt system är meningsfull och måste upprätthållas och skyddas. Som individer är våra skyldigheter på så sätt fastställda. Vi måste upprätthålla våra skyldigheter.

I enlighet med detta är vi, Diné-folket, förvaltare med uppgift att bevara och skydda grunderna för våra ceremonier och vårt Diné-sätt att leva.

Den 21 april 2005 röstade Navajo Nation Council för att anta Diné Natural Resources Potection Act (=lagen till skydd för Dinés naturresurser). Lagen säger uttryckligen ”Ingen person ska ägna sig åt uranbrytning och uranbearbetning någonstans i Navajoland (Navajo Indian Country)”.

Det finns fyra aspekter i den fundamentala lagen – sedvanerätt, traditionell, naturlig och allmän lag. Att anta Diné Natural Resources Potection Act skedde i enlighet med traditionell lag och naturlag.

Traditionell lag föreskriver att ”det är folkets rätt och frihet att respekteras, hedras och skyddas med en hälsosam fysisk och mental miljö”.

Naturlagen ”påkallar respekt för alla naturresurser inom området med Dinés fyra heliga berg”.

Införlivandet av Diné Fundamental Law i våra kodifierade  lagar har varit ytterst betydelsefullt för att bevara vår unika identitet som Diné-folk. Inslagen från den traditionella lagen och naturlagen har gett oss grunden för att förbjuda uranbrytning och bearbetning i Navajo Nation.

Jag måste påpeka här att vi är en hel nation, något som innefattar betydelsen av vår omgivning. Vår heliga omgivning gör oss till en hel person och en hel nation. Vi är aldrig åtskilda från vår Moder Jord. Vi har ett levande band till allt i skapelsen. Det är ett heligt band. Detta är vår sanna identitet som Diné-folk. Detta är anledningen till att vi måste skydda integriteten i vår miljö.

Vi måste fortsätta våra diskussioner, göra upp planer och genomföra aktioner så att vi som Navajo-folk kommer att ha möjligheten att skapa en bärkraftig miljö och skydda våra naturresurser. Vi har sett de förödande effekterna på vårt Navajoland och vårt folk. Det har skett sociala, kulturella och ekonomiska skador till följd av uranbrytning och bearbetning. Vi vet nu att detta ämne – uran – är skadligt för vårt folk och inte borde störas. Navajolagen fastslår nu att dess utvinning ska förbjudas eftersom den strider mot traditionellt bruk av resurser.

Som ni kan se fortsätter politiska frågor att resas, vare sig de är relevanta eller inte, som utmanar vår sociala ordning. Dessa frågor reses med motiveringar som välstånd och utveckling, medan urfolken kämpar för att försvara sin kulturella och territoriella integritet. Ännu denna dag fortsätter vår ångest, samtidigt som våra identiteter förblir starka.

I detta avseende är det viktigt att vi fortsätter att förespråka internationellt erkännande av våra mest grundläggande mänskliga rättigheter. Som urfolk måste vi kräva att vår rätt till kulturell integritet och miljömässig rättvisa erkänns och respekteras av alla regeringar.

Det var definitivt ett slag mot oss när den tredje kommissionen i FN:s generalförsamling den 28 november röstade för att skjuta upp antagandet av deklarationen om urfolkens rättigheter med 82 länder som röstade för, 67 emot och 25 som avstod.

Medan det tog decennier att arbeta fram deklarationen kände majoriteten att mer diskussion är nödvändig innan den kan antas av generalförsamlingen. Vi måste fortsätta våra ansträngningar på alla nivåer för att se till att deklarationen inte försvagas genom ytterligare diskussioner.

I Salzburg antogs ett dokument som uppmanade regeringar, organisationer, samhällen och individer att erkänna urfolkens rättigheter och vår rätt att bestämma över och kontrollera den nukleära processen eftersom den påverkar våra samhällen och territorier. Jag prisar dem bland er som var med om att ta fram ett sådant starkt uttalande och fortsätter att arbeta för de mål som sattes upp. Det är den sortens dokumentation som vi behöver göra kända för resten av världen.

Jag tror att det viktigaste budskapet som vi kan ta med oss från den här samlingen är att vi inte är ensamma i vår kamp. Det är en kraftfull och uppmuntrande påminnelse samtidigt som vi hör de tråkiga nyheterna att det finns länder som motsätter sig ett erkännande av våra rättigheter som urfolk. Vi måste ta den kunskap vi har fått här och tillsammans sprida budskapet till hela världen.

                                                                                                                   Tillbaka