Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Evo Morales: Kapitalismen måste avskaffas

 

 

 

 

 

 

(När FN:s permanenta urfolksforum höll sin sjunde session i New York höll Bolivias president Evo Morales Ayma ett inledningstal den 23 april 2008 där han slog fast att kapitalismen måste avskaffas om världen ska komma till rätta med klimatförändringar, livsmedelskris, resursslöseri och miljöförstöring. Talet är ett intressant försök att förena urfolksfilosofi och socialism. Det finns tillgängligt på FN:s urfolkssajt i nedanstående punktvisa sammanfattning. Här följer en översättning till svenska.)

Introduktion;

* Ursprungssamhällenas roll, förespråkare för att leva rätt.

* Vår vision av moder jord.

* Detta är förändringens årtusende.

* Detta är diskussionen om klimatförändringar, detta är debatten mellan skräp- och dödskulturen och livets och fredens kultur.

Kapitalismens tio synder och tio budord för att rädda planeten, mänskligheten och livet.

 

1. Avskaffa kapitalismen.

De allvarliga effekterna av klimatförändringen är inte produkten av människor i allmänhet utan av det kapitalistiska systemet till följd av

·         överexploatering och plundring av naturresurser och människor,

·         förödande krig för att erövra råvaror och marknader,

·         slöseri med energi, i synnerhet fossila bränslen,

·         omåttlig konsumtion av varor,

·         anhopning av avfall, skräp och överblivna rester,

·         profithunger. Profit som motorn i systemet.

Om vi vill rädda planeten måste vi förändra det kapitalistiska systemet och Nord måste betala den ekologiska skulden som den har till Syd och resten av världen.

 

2. Avstå från krig.

·         De transnationella bolagen ligger bakom krigen.

·         Militärindustrierna skapar profit.

·         Samhällen dör.

·         Krig för med sig förödelse och föroreningar.

·         Exemplet Bolivias nya författning. De triljoner dollar som satsas på krigföring borde användas för att läka planeten.

 

3. En värld utan imperialism eller kolonialism.

·         Inget mer beroende eller underordning.

·         Komplement i stället för illojal konkurrens.

·         Ta hänsyn till asymmetri.

·         Inför regleringar som gynnar de mindre.

·         Bygg en multipolär värld.

·         Ändra regelverket som styr FN:s säkerhetsråd.

·         Demokrati borde tillämpas i säkerhetsrådet.

·         Ingen uppdelning längre i första och andra klassens länder.

·         Inga ständiga medlemmar med vetomakt i säkerhetsrådet.

·         Vi borde vara jämlika.

 

4. Vatten är en mänsklig rättighet som tillhör alla levande varelser.

·         Utan vatten finns det inget liv.

·         Den största påverkan av klimatförändringen gäller vattenresurserna. Vår snö och våra glaciärer försvinner.

·         Torka orsakar avskogning.

·         Vi behöver en internationell vattenkonvention för att skydda tillgången på vatten, för att garantera det som en mänsklig rättighet och förhindra att det privatiseras och monopoliseras av ett fåtal.

 

5. Utveckling av ren, naturenlig energi.

·         Sluta med energislöseriet.

·         På 100 år kommer vi att göra slut på fossila bränslen som har skapats under miljontals år.

·         Det var ett allvarligt misstag att främja biobränslen.

·         I dag säger till och med Världsbanken och Internationella valutafonden att de nuvarande världsomfattande höjningarna av livsmedelspriser delvis beror på produktionen av biobränslen.

·         Att mata våra bilar med bensin tar maten från människor samtidigt som vi förstör skogar.

·         Alternativet är energi från sol, vind och vatten och geotermisk energi i liten och stor skala.

 

6. Respekt för moder jord.

·         Jorden ger oss liv, den ger oss föda, den skyddar oss.

·         Jorden är vårt hem, är vår moder.

·         Vi kan inte fortsätta att förorena den med sopor och giftigt avfall.

·         Vi kan inte acceptera att det kapitalistiska systemet reducerar den till en handelsvara.

·         Jorden kan inte monopoliseras av ett fåtal.

·         Jorden måste respekteras och skötas på ett gemensamt sätt.

 

7. Grundläggande hälsovård, utbildning, kommunikationer, transporter och tillgången till information är mänskliga rättigheter och måste vara allmän och offentlig och inte privat affärsverksamhet.

·         Så länge som det finns privata tjänster kommer det alltid att finnas fattiga människor som inte får tillgång till dem.

·         Tjänster måste vara allmänna och i stor skala så att det inte slösas med naturresurser eller energiresurser och så att alla kan få tillgång till dem.

 

8. Konsumera det som är nödvändigt, prioritera vad som ska produceras och konsumera lokalt.

·         Avskaffa konsumismen, slöseriet och profiten.

·         Miljoner dör av hunger varje år medan miljontals dollar används för att bekämpa fetma i en annan del av samhället.

·         Vi konsumerar omåttligt, slösar med naturresurser och producerar avfall som förorenar vår naturliga värld.

·         Livsmedelskrisen kommer att ta slut med den fria marknaden eftersom det är oacceptabelt att mat exporteras samtidigt som hunger finns inom våra länder.

·         Energi kan inte slösas på att transportera varor världen runt när de kan produceras och konsumeras lokalt.

 

9. Främja kulturell och ekonomisk olikhet.

·         Kapitalismen har velat standardisera oss så att vi blir enkla konsumenter.

·         Vi människor bor i samhällen med olika kulturer och olika ekonomier.

·         Vår största rikedom är vår kulturella och ekonomiska mångfald.

·         Det finns inte en enda modell som kan rädda världen.

·         Vi är en mångfaldig värld och måste respektera dess mångfald i alla dess aspekter.

 

10. Lev rätt. Lev inte bättre på andras bekostnad. Bygg gemenskapssocialism i harmoni med moder jord.

·         Vår vision av harmoni med naturen och mellan människor är motsatsen till den rådande modellens egoistiska, individualistiska och ständigt växande vision.

·         Vi kan fortsätta på kapitalismens och dödens väg eller vi kan gå framåt via den ursprungliga vägen av harmoni med naturen och livet.

·         Urfolkens samhällen kommer inte att tystas förrän vi uppnår verkliga förändringar, eftersom våra röster är rösterna hos de snötäckta bergen som håller på att förlora sina vita ponchos.

 

(Översättning Jörgen I Eriksson maj 2008.

Adressen till FN:s permanenta urfolksforum är www.un.org/esa/socdev/unpfii/

 

                                                                                                         Tillbaka