Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Förbjud all uranbrytning!

Deklaration från urfolkens urantoppmöte i Window Rock den 2 december 2006

 

 

 

 

 

(Mellan 1945 och 1988 bröts och bearbetades 13 miljoner ton uranmalm i gruvor och dagbrott på Navajo Nation i Arizona, New Mexico och Utah. Det var privata gruv- och energibolag som drev brytningen men enda uppköpare var USA:s federala regering som använde uranet primärt till att bygga upp sin kärnvapenarsenal men också delvis som bränsle till kärnkraftsindustrin. Omkring 2.500 navajoer arbetade med uranbrytningen, helt utan information om riskerna och utan skyddsutrustning, ventilation och dylikt. Flera hundra av dem har avlidit i lungcancer och andra cancersjukdomar som orsakats av strålningen och även anhöriga har drabbats. Först 1990 antog den amerikanska kongressen en lag om ersättning till de drabbade men utbetalningen av skadestånd har varit snål och långt utdragen i tiden. Många drabbade har ännu inte fått någon kompensation. Navajo Nations president Joe Shirley Jr har betecknat uranbrytningen som ett folkmord på navajo och 2005 antog Navajo Nation Council en lag som för all framtid förbjuder uranbrytning och all annan hantering av uran på Navajo Nation. Det har inte hindrat flera energibolag från att utarbeta planer på att återuppta uranbrytningen både i och utanför Navajo Nation. Mot den bakgrunden hölls i månadsskiftet november-december 2006 ett urfolksmöte om uran i navajoernas huvudstad Window Rock i Arizona. Urfolken behöver stöd i sin kamp mot uranbrytning och dumpning av kärnavfall och i Sverige kan vi inom en snar framtid räkna med krav på att börja bryta uranmalm, framför allt i Norrland. Här har vi gemensamma intressen med urfolken. Här följer slutdeklarationen från mötet i Window Rock. Från detta möte publicerar jag också det tal som talmannen i navajoernas nationella råd, Lawrence T Morgan höll: Ingen ska ägna sig åt uranbrytning.)

Vi som vid denna kritiska tid med intensifierade nukleära hot mot Moder Jord och allt liv har samlats till urfolkens urantoppmöte, kräver ett världsomfattande förbud mot att uran bryts, bearbetas, anrikas eller används som bränsle liksom ett förbud mot att kärnvapen testas och placeras ut och att radioaktivt avfall dumpas på urfolkens områden.

Urfolkens tidigare, nuvarande och framtida generationer har på ett oproportionerligt sätt påverkats av den internationella kärnvapen- och kärnkraftsindustrin. Den nukleära bränslekedjan förgiftar våra folk, land, luft och vatten och hotar själva vår existens och våra framtida generationer. Kärnkraft är inte en lösning på den globala uppvärmningen. Uranbrytning, utvecklingen av kärnkraft och internationella avtal (till exempel det färska avtalet mellan USA och Indien om nukleärt samarbete) som underhåller och driver på den nukleära bränslekedjan kränker våra grundläggande mänskliga rättigheter och Moder Jords fundamentala naturlagar och hotar därmed våra traditionella kulturer och vårt andliga välbefinnande.

Vi bekräftar ståndpunkten från den internationella uran-hearingen i Salzburg i Österrike 1992 att ”uran och andra radioaktiva mineraler måste förbli på sina naturliga platser”. Vi stödjer också solidariskt Navajo Nation som 2005 antog Diné Natural Resources Protection Act (= Diné-lagen för att skydda naturreruser), som förbjuder brytning och bearbetning av uran och som grundar sig på Dinés fundamentala lagar. Och vi engagerar oss för en framtid fri från kärnkraft och kärnvapen.

Urfolk är andligt och kulturellt förbundna med vår Moder, Jorden. Följaktligen stödjer och uppmuntrar vi utvecklingen av förnybara energikällor som upprätthåller och inte förstör urfolkens land och Jordens ekosystem.

Som en hyllning till våra förfäder fortsätter vi århundradens motstånd mot kolonialismen. Vi hyllar arbetet, modet, hängivenheten och uppoffringarna som har gjorts av alla som deltagit i toppmötet – individer från urfolkens nationer och från Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Tyskland, Indien, Japan, USA och Vanuatu. Vi hyllar också det ovärderliga arbetet av dem som hedrades med Nuclear-Free Future Awards vid en ceremoni den 1 december. Och vi kommer att fortsätta stödja aktivister världen över i deras försök att med icke-våldsmetoder få stopp på uranutvecklingen.

Vi är fast beslutna att dela med oss till världen av den kunskap som vi har fått vid detta toppmöte. Under veckorna och månaderna framöver kommer vi att summera och sprida vittnesmålen, traditionell urfolkskunskap, och medicinska och vetenskapliga bevis som rättfärdigar ett världsomspännande förbud mot uranutveckling. Vi kommer att utforma specifika handlingsplaner på lokal, nationell och internationell nivå för att stödja urfolkens motstånd mot den nukleära bränslekedjan. Och vi kommer att fortsätta driva frågan om laglig och politisk gottgörelse för alla tidigare, nuvarande och framtida följder som den nukleära bränslekedjan orsakar urfolken och deras resurser.

(Rekommenderad läsning: Brugge/Benally/Yazzie-Lewis: The Navajo People and Uranium Mining (University of New Mexico Press 2006)

 

                                                                                                             Tillbaka